Návštěvní řád

Vážení návštěvníci Tuning show Trojhalí 2024, abyste si mohli užít akci v co největší pohodě a bezpečí, dodržujte prosím pokyny pořadatele a níže uvedené podmínky účasti na srazu. Všechna opatření mají za cíl vést k bezproblémovému průběhu akce a k vytvoření té nejlepší atmosféry.

 

Zakoupením vstupenky je uzavřena mezi organizátorem akce Mediaova Events s.r.o. (IČ: 19154399), Chodounského 431/28, 716 00 Ostrava – Radvanice a účastníkem akce smlouva o účasti na akci Tuning show Trojhalí 2024.

Každý návštěvník obdrží identifikační náramek (IN) na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku. Za ztracenou, nepoužitou nebo zničenou vstupenku nebo IN se náhrada neposkytuje.
Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky nebo obdržením identifikačního náramku) zavazuje obeznámit s řádem akce Tuning show Trojhalí 2024 a dodržovat podmínky účasti na akci.

Podmínky účasti na akci na akci Tuning show Trojhalí 2024 je účastníkům zakázáno:

 • Vnášet do prostoru areálu akce:
  • Zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sečné, úderné, či bodné zbraně.
  • Spreje, leptavé, hořlavé, barvící látky neboj jiné nádoby s látkami ovlivňujícími zdraví.
  • Skleněné láhve, PET láhve o objemu větším než 0,5 litru na osobu, poháry, džbány, plechovky, konzervy, nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu.
  • Ohňostroje, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení.
  • Alkoholické nápoje a drogy jakéhokoliv druhu.
  • Laserové ukazovátko.
  • Kufry, velké tašky a velké batohy, deštníky.
 • Lézt či přelézat na stavby a zařízení v prostoru akce, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy a jiné konstrukce.
 • Užívat toxické, omamné, návykové a psychotropní látky, zakázané legislativou ČR.
 • Vstupovat do prostorů, které nejsou účastníkům povoleny (např. prostory zázemí akce, uzavřené budovy v areálu akce atp.).
 • Jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice.
 • Volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost ostatních.
 • Šířit poplašnou zprávu a vyvolávat paniku.
 • Ničit zařízení areálu akce.
 • Popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty v areálu akce.
 • Provádět tělesnou potřebu jinde, než na WC účastníkům určených.
 • Bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující marketingovou značku Tuning show Trojhalí 2024.
 • Rozdávat či umisťovat v areálu jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové aktivity bez povolení organizátora.

Na akci Tuning show Trojhalí 2024 jsou účastníci povinni:

 • Dodržovat Návštěvní řád akce Tuning show Trojhalí 2024, řídit se pokyny organizátora akce nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a dodržovat právní předpisy ČR.
 • Nosit IN pevně nasazený a nepoškozený na zápěstí po celou dobu pobytu v areálu akce a na požádání organizátora akce nebo bezpečnostní služby IN předložit ke kontrole. V případě, že účastník při kontrole nebude vlastníkem IN, bude si muset IN zakoupit nebo neprodleně opustit areál akce. Po sundání IN ze zápěstí pozbývá IN platnosti. Dodatečnými úpravami se stává IN neplatnou. IN je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno.
 • Při vstupu do areálu akce projít bezpečnostní prohlídkou, která je prováděna bezpečnostní službou, a to i při použití technických prostředků. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude účastník vpuštěn do areálu akce.
 • Respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost.
 • Chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení v areálu akce a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývající z průběhu akce.
 • Uhradit škody, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu akce nebo na majetku ostatních účastníků.
 • Udržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví, nebo majetek účastníků a účinkujících.
 • Ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku.
 • Při úrazu, či jiné mimořádné události v areálu akce uvědomit ihned organizátora akce prostřednictvím pověřené osoby.
 • Pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách areálu akce opatrně a vyvarovat se úrazu. Pohybovat se pouze v prostorách pro návštěvníky akce určených např. oplocením, vytyčením zábran apod. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Návštěvního řádu a takto neukázněný účastník bude okamžitě z areálu akce vykázán bez nároku na vrácení vstupného.
 • Odkládat odpadky výhradně do nádob k tomuto určených, neuposlechnutí bude považováno za hrubé porušení Návštěvního řádu.
 • Respektovat příkazové a informační tabule umístěné v areálu akce.
 • V případě vyhlášení evakuace areálu akce řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

Účastník akce Tuning show Trojhalí 2024:

 • Může do areálu akce vstupovat pouze se souhlasem organizátora akce.
 • Se účastní akce výlučně na vlastní odpovědnost.
 • Se musí chovat ohleduplně k ostatním účastníkům tak, aby nezpůsobil sobě nebo jiným osobám svým chováním úraz nebo majetkovou škodu.
 • Bere na vědomí, že bez IN nebo při porušení jiných podmínek účasti na akci ztrácí právo na vstup do areálu akce . Při podezření ze spáchání trestného činu podle platných právních předpisů ČR bude předán Policii ČR.
 • Odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí na zařízení areálu akce nebo na majetku ostatních návštěvníků. Náhrada škody bude vymáhána podle platných právních
  předpisů ČR.
 • Pokud uvidí, že někdo potřebuje ošetření, či pomoc, kontaktuje bez prodlení zdravotnickou službu, či organizátory akce.
 • Souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů jeho osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely, a to bez nároku na odměnu.
 • Který si bude maskovat obličej kuklou, čepicí apod. z důvodu znemožnění jeho identifikace, bude okamžitě vyveden bezpečnostní službou z areálu akce, bez nároku na vrácení vstupného.
 • Který se účastní potyčky, vhazuje jakékoli předměty na projekční plochu nebo na účastníky akce, poškozuje majetek v areálu akce, bude okamžitě vyveden z areálu akce bez nároku na vrácení peněz a může být předán příslušným orgánům Policie ČR.
 • Za nezletilé účastníky akce odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými návštěvníky dohled.

Organizátor akce Tuning show Trojhalí 2024 je oprávněn:

 • Vyvést účastníka akce za asistence bezpečnostní služby z areálu akce, při porušení Návštěvního řádu akce Tuning show Trojhalí 2024, nebo jestliže shledá chování účastníka nepřístojným.
 • Provádět prostřednictvím bezpečnostní služby kontrolu osob a jejich zavazadel při vstupu do areálu akce.
 • Za úmyslné poškození nebo znečištění zařízení a vybavení areálu akce nebo škodu vzniklou nerespektováním Návštěvního řádu požadovat po návštěvníkovi náhradu škody.
 • Dávat pokyny účastníkům akce za účelem: zachování bezpečného průběhu konání akce, ochraně zdraví účastníků a ochraně majetku.
 • Provádět kontroly na úseku požární ochrany.
 • Měnit program akce v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, zdraví účinkujících, nehody apod.) včetně předčasného ukončení celé akce.
 • Měnit v případě nutnosti podmínky účasti na akci.

Organizátor akce neodpovídá za škodu na majetku (včetně odcizení věcí, které nebyly organizátorem vzaty do úschovy v prostorách k tomu určených) či zdraví účastníků akce, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením.

Kromě organizátora akce je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním Návštěvního řádu akce Tuning show Trojhalí 2024 bezpečnostní služba.

Návštěvní řád akce Tuning show Trojhalí 2024 je vyvěšen u vstupního vchodu areálu a na webových stránkách www.tuningshowtrojhali.cz